آزمایشگاه خلاق

آزمایشگاه دبستان و پیش دبستان ره یافتگان با امکانات به روز آزمایشات درسی و فوق برنامه را توسط کلیه دانش آموزان از همه پایه ها برگزار می نماید.