روز معلم

روز معلم

/post-257

تقدیر و تشکر از زحمات معلم عزیز پیش دبستان سرکار خانم گلعلی‌پور


روز معلم

/post-256

تقدیر و تشکر از زحمات معلم عزیز کلاس دوم جناب آقای قاسمی (2)


روز معلم

/post-255

تقدیر و تشکر از زحمات معلم عزیز کلاس دوم جناب آقای قاسمی (1)


روز معلم

/post-254

تقدیر و تشکر از زحمات معلم عزیز کلاس ششم جناب آقای فرد (2)


روز معلم

/post-253

تقدیر و تشکر از زحمات معلم عزیز کلاس ششم جناب آقای فرد (1)


روز معلم

/post-252

تقدیر و تشکر از زحمات معلم عزیز کلاس پنجم جناب آقای شفیع زاده


روز معلم

/post-251

تقدیر و تشکر از زحمات معلم عزیز کلاس اول جناب آقای صدیق


روز معلم

/post-250

تقدیر و تشکر از زحمات معلم عزیز کلاس سوم جناب آقای نعمتی (2)


روز معلم

/post-249

تقدیر و تشکر از زحمات معلم عزیز کلاس سوم جناب آقای نعمتی(1)


روز معلم

/post-248

تقدیر و تشکر از زحمات معلم عزیز کلاس چهارم جناب آقای بیگلری